Deklaracja dostępności Fundacja Sensor

Deklaracja dostępności Fundacja Sensor

Deklaracja dostępności Fundacja Sensor

Fundacja Sensor zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Sensor.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne         

  • Nie wszystkie zdjęcia mają opis alternatywny       

Wyłączenia

  • Nie wszystkie zdjęcia mają opis alternatywny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:  
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Łukasz Siemież.
  • Telefon: 669664226

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
  • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym znajduje się Fundacja Sensor jest umieszczony na poziomie 0, z tyłu obiektu jest zbudowany podjazd przed którym znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla OzN. Lokal jest dostępny i przyjazny pod względem architektonicznym.